Trumpa viešnagė

 

Į parodos fojė
Tema:
Religija
XIV-XX
amžiai

Bažnyčia ir valstybė Lietuvos rusai sentikiai

 

Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas
Lietuva - paskutinis, tik XIV a. sukrikščionintas Europos kraštas, tačiau katalikiškos religinės literatūros, muzikos, o pirmiausia dailės ir architektūros klodas apima beveik 80% kultūros paveldo. Atsivėrimas Gerajai Naujienai drauge buvo atsivėrimas Vakarų menui, mokslui, teisei, politikai ir ūkio sanklodai. Siekdama nenusileisti krikščioniškam pasauliui, Lietuvos aukštuomenė kvietėsi žymius svetimšalius ir ugdė savuosius menininkus. Vyskupai bei vienuolijų vyresnieji tikinčiųjų dvasiai pakelti ReformacijosPažaislio bažnyčia ir vėlesnių permainų akivaizdoje kūrybiškai diegė kituose kraštuose išpopuliarėjusias maldingas keliones, procesijas, steigė kalvarijas ir lurdus. Todėl Lietuvos bažnyčių architektūra, religinė tapyba ir skulptūra, lietuviškasis pamaldumas atliepia svarbiausias europietiškos dievogarbos ir su ja susijusio meno linkmes. 

Lietuvoje negausu gotikinių pastatų, tačiau vieną iš jų - grakštutę Vilniaus šv. Onos bažnytėlę, pasak padavimo, Napoleonas norėjęs pakylėti ant delno ir nusinešti į Prancūziją. Miestų ir miestelių panoramose ypač krinta į akis barokinių šventovių fasadai ir kupolai. Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis - žymiausias iš keliolikos šedevrais laikomų savito lietuviško baroko pavyzdžių. Vilniaus arkikatedrai, seniausiai ir svarbiausiai šalies šventovei, šiandienį - klasicistinį - pavidalą XVIII a. pabaigoje suteikė iškilus lietuvių architektas Laurynas Stuoka - Gucevičius. Labai daug maldos namų pastatyta XIX - XX a. Šv. Jono Nepomuko skulptūra sandūroje, kai vyravo neogotika. Talentingi meistrai ir dosnūs mecenatai Rokiškio bažnyčiai suteikė itin menišką šio stiliaus išraišką.
Originaliausia meninė lietuvių dievogarbos forma - liaudies skulptūra. Dievdirbiais vadinami medžio drožėjai išgražino kryžiais ir koplytėlėmis kiekvieną kaimą ir kapines. Pieta, Kryžių kalnas Rūpintojėlis, šv. Jonas Nepomukas ar kurio kito šventojo stalulėlė iki ateistų niokojimų linkėjo pakeleiviui gero visose kryžkelėse, ties dažnu tiltu, mišku, sodyba. Kai kurių savamokslių dievdirbių braižas atpažįstamas iš pirmo žvilgsnio. Antai XIX a. gyvenusio Vinco Svirskio ar XX a. kūrusio Liongino Šepkos monumentalios medinės skulptūros yra unikalaus, pirmapradžio, iš tautos ir tikėjimo gelmių kylančio įkvėpimo liudijimas.

Tūkstančių tūkstančiai kryžių išskiria prie Šiaulių esantį Kryžių kalną ne vien iš Lietuvos, bet ir iš viso žemyno, net pasaulio landšafto. Kryžiai čia statyti ir priespaudos, ir laisvės metais kaip gilaus tikėjimo ir didelės vilties ženklas.

Žemaičiu Kalvarijos kalnų giesmės "Karaliene Maloninga" fragmentas. Atlieka folklorinis ansamblis „Ūla“ (vadovai J. Bukantaitė, E. Virbašius) ir Kretingos Šv. Antano religijos studijų instituto folklorinio ansamblio triūbininkai (vadovas A. Motuzas). Instrumentai: birbynė, lamzdelis, kanklės ir triūbos. 1993 m. įrašas.
Į parodos struktūrą Baltai Valstybė Visuomenė Liaudies kultūra Elito kultūra Kraštovaizdis ir architektūra Religija Intelektas Menas Lietuva pasaulyje Kita
Šis tinklalapis - trumpa viešnagė. Tekstą ir iliustracijas pateikė leidykla "Aidai" ir Katalikų Interneto Tarnyba.

Ekskursija Ekskursijojos metu sužinosite ką pasakė Kryžių kalnu susižavėjęs Šv. Tėvas Jonas Paulius II, iš arčiau pažvelgsite į dešimtis religinių šedevrų. Pristato: Leidykla "Aidai", 1999. Interneto svetainę tvarko Katalikų Interneto Tarnyba.


Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda:
[Parodos pradžia] [Parodos fojė] [Trumpa apžvalga] [Parodos schema] [Paaiškinimai lankytojui] [Informacija]


© Matematikos ir informatikos institutas, 1998-2000. Į parodos fojė
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20