KATEKIZMO PRATARMĖ IR JOS GARSO ĮRAŠAS

Į ekspozicijos pradžią


Pasiklausykite, kaip skamba pirmosios lietuviškos knygos įžanginio žodžio pirmosios dvi eilutės (jos išryškintos raudona spalva):

     Garso įrašas     "Broliai seserys! Imkit mane ir skaitykit ..." Skaito aktorius Laimonas Noreika

Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit
Ir tatai skaitydami permanykit:
Mokslo šito tėvai jūsų trokšdavo turėti,
Ale to negalėjo nė vienu būdu gauti.

Regėti to norėjo savo akimis,
Taip ir išgirsti savo ausimis.
Jau nū(nai) ko tėvai niekada neregėjo,
Nū(nai) šitai visa jūsump atėjo.

Veizdėkit ir dabokite, žmonės visi,
Sitai eina jusump žodis dangaus karalystės.
Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkit,
A jūsų ūkiuose šeimyna mokinkit.

Sūnūs, dukterys jūsų turi tatai mokėti,
Visa širdim turi tą Dievo žodį mylėti.
Jei, broliai seserys, tuos žodžius nepapeiksit,
Dievą Tėvą ir Sūnų sau mylu padarysit.

Ir pašlovinti po akimis Dievo būsit.
Visuose daiktuose palaimą turėsit.
Situo mokslu Dievą tikrai pažinsit
Ir dangaus karalystėn prisiartinsit.

 

Šios eilutės atskleidžia Katekizmo autoriaus paslaptį. Kaip 1938 m. išaiškino lenkų kalbininkas J. Safarevičius, lietuviškoje eiliuotoje Prakalboje yra akrostichas (Akrostichas – graikiškai vadinama tokia literatūros kūrinio forma, kurio eilučių pirmosios raidės, skaitant nuo viršaus į apačią, sudaro žodį ar posakį), įamžinantis Martyno Mažvydo vardą ir pavardę. Skaitant Prakalbos eilučių pirmąsias raides nuo trečios iki devynioliktos eilutės, išryškėja lotyniška forma: MARTJNVS MASVJDJVS – Martinus Masvidius.

Prakalbos 112 eilučių – knygos širdis. Pirmą kartą ima plakti, pulsuoti lietuviškas žodis. Jis gyvastingai praneša pasauliui: "Aš atėjau. Aš esu!" Jis byloja, kad senas lietuvių noras turėti savo Knygą – išsipildė.

Tomas Sakalauskas. "Mažvydo ąžuolas"


©Į ekspozicijos pradžią Matematikos ir informatikos institutas, 1998.
Adresas ryšiams: nerute@ktl.mii.lt. Tinklalapis atnaujintas 2008.10.20